Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 18.3.2019

Rekisterinpitäjä
Maxel Pharma Oy (Y-tunnus: 2276780-0)
Eerikinkartanontie 286, 02880 Veikkola

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Kim Nummila
040 752 5833
kim.nummila@perheenaika.fi

Rekisterin nimi
Perheenaika.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri saattaa sisältää seuraavat henkilötiedot:
– Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– Henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
– Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– Evästeet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niiden alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Lisäksi osaa tiedoista voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttaja kauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisille. Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
– Analytiikka- ja tilastokumppaneille

Maxel Pharma huolehtii tietoja siirtäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Maxel Pharma käyttää  MailChimp –palvelua uutiskirjeiden lähettämiseen, joten tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksien puitteissa. Palvelun tietosuojasta tarkemmin: MailChimp Tietosuojaseloste. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisten käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan koskevaa lainsäädäntöä.

Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivujen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Maxel Pharman ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi Viestintäviraston verkkosivustolta.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.